Độ lớn của vận tốc (còn gọi là tốc độ) biểu thị mức độ nhanh, chậm của chuyển động?

  • 1 Đánh giá

5. Ở tiểu học, em đã được học về vận tốc chuyển động của một vật.

Hãy suy nghĩ và thảo luận những câu hỏi sau:

a) Độ lớn của vận tốc (còn gọi là tốc độ) biểu thị mức độ nhanh, chậm của chuyển động?

b) Nếu một vật chuyển động lúc nhanh, lúc chậm thì:

- Tốc độ chuyển động của vật có thay đổi không?

- Vật có chuyển động đều không?

Bài làm:

a) Đúng vậy. Tốc độ cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

b) Nếu một vật chuyển động lúc nhanh, lúc chậm thì:

- Tốc độ chuyển động của vật có thay đổi. Lúc nhanh thì tốc độ lớn hơn, còn lúc chậm thì tốc độ nhỏ hơn.

- Vật không chuyển động đều được, vì tốc độ lúc nhanh lúc chậm thay đổi theo thời gian.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021