Đọc thông tin ở hình 4 và cho biết bề mặt Trái đất có bao nhiêu châu lục và đại dương? Hãy cho biết nước ta nằm ở châu lục nào?

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu về bề mặt Trái đất

a. Đọc thông tin ở hình 4 và cho biết bề mặt Trái đất có bao nhiêu châu lục và đại dương?

b. Hãy cho biết nước ta nằm ở châu lục nào?

Bài làm:

  • Bề mặt trái đất có tất cả 4 đại dương, đó là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.
  • Nước ta nằm ở Thái Bình Dương

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021