Em hãy sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán:

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Em hãy sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán: Cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn. Dùng cân thăng bằng để tìm đồng xu giả

Bài làm:

Trả lời

Mẫu thể hiện cấu trúc rẽ nhánh là:

Cân thằng bằng có hai bên, gọi lần lượt là bên A và bên B, ta cho mỗi lần hai đồng xu lên hai bên cân A và B, ta có

Nếu bên A = B

Hai đồng xu đều là thật

Trái lại: : Bên Một trong hai bên nhẹ hơn bên còn lại

Bên nhẹ hơn chứa đồng xu giả

Hết nhánh

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021