Gắn các thẻ chữa vào phiếu học tập cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Làm việc với phiếu bài tập

a. Lấy phiếu bài tập và bộ thẻ chữ: "Chức năng của cơ quan bài tiết nước tiểu" ở góc học tập

  • Đưa nước tiểu từ thận xuống bóng đái
  • Dẫn nước tiểu từ bóng đái ra ngoài
  • Lọc các chất độc hại có trong máu tạo thành nước tiểu
  • Bóng đái nơi chứa nước tiểu

b. Gắn các thẻ chữa vào phiếu học tập cho phù hợp

Bài làm:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021