Giải bài chính tả: Người lính dũng cảm - tiếng việt 3 tập 1 trang 41

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Người lính dũng cảm - tiếng việt 3 tập 1 trang 41. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Người lính dũng cảm (từ Viên tướng khoát tay ... đến hết)

Trả lời:

Người lính dũng cảm

Viên tướng khoát tay:

- Về thôi!

- Nhưng như vậy là hèn.

Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.

Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ.

Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a. n hay l ?

Hoa ...ựu ...ở đầy một vườn đỏ ...ắng.

...ũ bướm vàng ...ơ đãng ...ướt bay qua.

ANH THƠ

b. en hay eng ?

- Tháp Mười đẹp nhất bông s....

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

BẢO ĐỊNH GIANG

- Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây ch.... đá, lá ch.... hoa.

BÀ HUYỆN THANH QUAN

Trả lời:

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.

bướm vàng đãng lướt bay qua.

- Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

- Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Câu 3. Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

2

en- nờ giê (en giê)

3

ngh

4

en-nờ hát (en hát)

5

o

6

7

8

9

ph

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

n

en –nờ

2

ng

en- nờ giê (en giê)

3

ngh

en –nờ giê hát (en giê hát)

4

nh

en-nờ hát (en hát)

5

o

o

6

ô

ô

7

ơ

ơ

8

p

9

ph

pê hát


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021