Giải câu 1 bài 3: Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68- sgk giải tích 12

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Áp dụng công thức Lôgarit, ta có:

a)

=

Vậy

b)

=

=

Vậy

c)

=

=

Vậy

d)

=

=

Vậy

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021