Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 3 trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 81 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức

a. 125 – 85 + 80

21 x 2 x 4

b. 68 + 32 – 10

147 : 7 x 6

Bài làm:

a. 125 – 85 + 80 = 40 + 80

= 120

21 x 2 x 4 = 42 x 2

= 84

b. 68 + 32 – 10 = 100 - 10

= 90

147 : 7 x 6 = 21 x 6

= 126

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021