Giải bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta lại trở lại với bài học tính giá trị của biểu thức. Tuy nhiên, với những biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào. Liệu có phải tính theo thứ tự từ trái sang phải nữa hay không. Chúng ta cùng đi vào bài học dưới đây.

A. Lý thuyết

Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau.

  • 60 + 35 : 5 = 60 + 7
  • = 67
  • 86 - 10 x 4 = 86 - 40

= 46

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 80 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức

a) 253 + 10 x 4

41 x 5 - 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 x 7

30 x 8 + 50

69 + 20 x 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 80 sgk toán lớp 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 80 sgk toán lớp 3

Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 80 sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình dưới. Hãy xếp thành hình sau:

Giải bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan