Giải câu 12 bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng sgk vật lí 12 trang 158

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 158 - sgk vật lí 12

Tính lượng tử năng lượng của ánh sáng đỏ ( 0,75 μm ) và vàng ( 0,55 μm ).

Bài làm:

Để tính lượng tử ánh sáng ta sử dụng công thức:

ε = hf với f = ⇒ ε=$\frac{hc}{\lambda }$(1)

với h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108 m/s.

Chú ý bước sóng phải đổi đơn vị về m.

Thay λđỏ = 0,75μm = 0,75.10-6m; λvàng = 0,55μm = 0,55.10-6m vào (1) ta có:

Lượng tử năng lượng của ánh sáng đỏ là:

=$\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{0,75.10^{-6}}=2,65.10^{-19}J$

Lượng tử năng lượng của ánh sáng vàng

=$\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{0,55.10^{-6}}=3,61.10^{-19}J$

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021