Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 3 trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 81 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 375 – 10 x 3

64 : 8 + 30

b) 306 + 93 : 3

5 x 11 - 20

Bài làm:

a) 375 – 10 x 3 = 375 - 30

= 345

64 : 8 + 30 = 8 + 30

= 38

b) 306 + 93 : 3 = 306 + 31

= 337

5 x 11 - 20 = 55 - 20

= 35

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021