Giải câu 2 bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 sgk toán lớp 3

Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Bài làm:

Tóm tắt:

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài giải:

Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên một số lần là :

24 : 6 = 4 (lần).

Vậy số sách ngăn trên bằng số sách ngăn dưới.

Đáp số:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021