Giải câu 1 bài luyện tập chung trang 178 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 178 - sgk toán lớp 3

a) Viết số liền trước của mỗi số sau: 8270; 35461; 10000

b) Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:

A. 42963 B. 44158

C. 43669 D. 44202

Bài làm:

a) Viết số liền trước của mỗi số sau: 8270; 35461; 10000

  • Số liền trước của số 8270 là 8269
  • Số liền trước của số 35461 là 35460
  • Số liền trước của số 10000 là 9999

b) Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số: 42963; 44158; 43669; 44202

Số lớn nhất trong các số là 44202

Vậy đáp án đúng là: D

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021