Giải câu 4 bài: Phương trình mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 80 - sgk hình học 12

Lập phương trình mặt phẳng:

a) Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2).

b) Chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3).

c) Chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7).

Bài làm:

a) Gọi mặt phẳng chứa P(4; -1; 2) và trục Ox là mp(Q).

Vì chứa trục Ox =>

=> mp(Q) có dạng: .

b) Gọi mặt phẳng chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3) là mp(P).

Vì chứa trục Oy =>

=> mp(P) có dạng: .

c) Gọi mặt phẳng chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7) là mp(P).

Vì chứa trục Oz =>

=> mp(P) có dạng: .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021