Giải câu 7 bài: Khái niệm về mặt tròn xoay

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 39, 40 - sgk hình học 12

Một hình trụ có bán kính r và chiều cao

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

b) Tính thể tích khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho.

Bài làm:

Để giải quyết tốt bài toán này, các bạn chỉ cần nhớ công thức tính diện tích xung quanh và thể tích khối trụ.

a) Diện tích xung quanh của hình trụ là:

(đvdt)

Diện tích toàn phần của hình trụ là:

(đvtt)

b) Thể tích khối trụ tạo nên bởi hình trụ đã cho là:

(đvtt)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021