Giải câu 8 bài: Phương trình mặt phẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 80 - sgk hình học 12

Xác định các giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau;

a) và $nx – 8y – 6z + 2 =0$

b) và $2x + ny – 3z + 1 = 0$

Bài làm:

a) Để

<=>

Vậy

b) Để

<=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021