Hướng dẫn giải câu 1-Một số bài tập liên quan đến hình vẽ đồ thị hàm số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Bài làm:

Đáp án: A

Dựa vào hình dạng của đồ thị hàm số thì ta loại đi phương án C và D.

Từ đồ thị hàm số, ta suy ra hàm số có 3 điểm cực trị. Hơn nữa hàm số có 1 điểm cực trị do phương trình $y'=4x^{3}+4x=0$ có một nghiệm duy nhất nên loại B.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021