Lời giải bài 4,5 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 4: Một gen của sinh vật nhân sơ có Guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên một mạch của gen này có 150 Ađênin và 120 Timin.

Xác định số lượng các loại nucleotit trong gen?

Giải

Theo NTBS ta có :

%G + %A = 50% => %A = 30%

Theo bài ra A1 = T2 = 150; T1= A2 = 120

=> A = T = A1+ A2= 270

Vì Guanin chiếm 20% và Ađênin chiếm 30 % tổng số nuclêôtit nên ta có

=> G = X = (270 : 30%) x 20 % = 600

Bài 5: Trong tế bào nhân sơ, xét một gen dài 4080 A0, có 560 Ađênin. Mạch đơn thứ nhất của gen có 260 Ađênin và 380 Guanin, gen này phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin.

a, Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

b, Tìm mạch mã gốc của phân tử ADN

Giải

a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

- N = 4080 × 2 : 3,4 = 2400

- A = T = 560 => G = X = (2400 : 2 -560)= 640.

b. Tính số NTBS A1 = T2 = 260

G1 = X2 = 380.

X1 = G2 = Ggen - G1= 640 - 380 = 260.

T1 = A2 = A - A1 = 560 - 260 = 300.

Do Umtcc = 600 = 300 x 2 => mạch 2 là mạch gốc.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021