Hướng dẫn giải bài 1,2,3 Chuyên đề Di truyền học quần thể (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 1: Nêu cách kiểm tra sự cân bằng của quần thể.

- Nếu p2 x q2 = => Quần thể cân bằng.

- Nếu : p2 x q2 # => Quần thể không cân bằng

Bài 2: Xác định số loại kiểu gen của quần thể cho trước.

- Số kiểu gen ={ r ( r + 1 ) /2 }n ( r : số alen thuộc 1 gen (lôcut), n : số gen khác nhau, trong đó các gen phân li độc lập).

- Nếu có r của các locut khác nhau thì tính từng locut theo công thức => nhân kết quả tính từng locut.

- Nếu gen nằm trên cùng một NST thì tổng kiểu gen là: rn(rn +1)/2.

- Nếu gen nằm trên NST giới tính thì tổng kiểu gen là: r(r+2)/2 + r....

Bài 3: Tính tần số kiểu gen của các nhóm máu trong quần thể người.

- Quần thể Người: ( 1 gen có 3 alen – Người có 4 nhóm máu: A, B, AB, O )

- Gọi : p(IA); q(IB), r(i) lần lượt là tần số tương đối các alen IA, IB, IO.

- Ta có : p + q + r = 1

Nhóm máu

A

B

AB

O

Kiểu gen

IA IA + IA IO

IB IB + IB IO

IA IB

IO IO

Tần số kiểu gen

p2 + 2 pr

q2 + 2 pr

2pq

r2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Một số chuyên đề ôn tập môn Sinh lớp 12