Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 12 bài 1 GDQP 12 bài 1 Đội ngũ đơn vị

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài Lý thuyết Giáo dục quốc phòng 12 bài 1 - Đội ngũ đơn vị được đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây.

Lý thuyết GDQP 12 bài 1

I. ĐỘI NGŨ TIỂU ĐỘI

1. Đội hình tiểu đội hàng ngang

Đội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: Đội hình tiểu đội hàng ngang và đội hình tiểu đội 2 hàng ngang. Thứ tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội hàng ngang gồm: Tập hợp: Điểm số, Chính đốn hàng ngũ; Giải tán (đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số).

Bước 1: Tập hợp

- Khẩu lệnh: "Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – TẬP HỢP".

- Nghe dứt động lệnh "TẬP HỢP", các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) hàng ngang, đứng dũng gián cách 70cm (tính từ giữa hai gót chân của hai người đứng canh nhanh hoặc cách nhau 20 cm.

Bước 2: Điểm số

- Khẩu lệnh: "ĐIỂM SỐ".

- Tiểu đội đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh "ĐIỂM SỐ", các chiến sĩ thứ tự từ bên phải sang bên trái về tư thế đứng nghiêm, hò rõ số của mình, đóng thời quay mặt sang bên trái 45"; khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm Số từ 1 cho đến hết tẩy dội, người đứng cuối cùng của hàng điểm số không quay mặt, điểm số xong, hồ "HẾT".

- Tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

- Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) THẲNG"

- Dứt động lệnh "THẲNG", chiến sĩ làm chuẩn (người đứng đầu hàng bên phải hoặc bên trái đội hình) vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ còn lại quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), xê dịch lên (xuống) để gióng hàng và điều chỉnh gián cách.

- Nghe dứt động lệnh "THÔI", các chiến sĩ quay mặt trở lại hướng cũ, mắt nhìn thẳng, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng.Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh "Đồng chỉ (số) ... LÊN (XUỐNG). Khi thấy các chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng bố "ĐƯỢC". .

Bước 4: Giải tán.

- Khẩu lệnh: "GIẢI TÁN".

- Dứt động lệnh "GIẢI TÁN", các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rói mới tần ra.

2. Đối hình tiểu đội hàng dọc

Bước 1: Tập hợp

- Khẩu lệnh: Tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc TẬP HỢP".

Dứt động lệnh "TẬP HỢP" , các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng sau đội trưởng thành 1 (2) hàng dọc, cự ly giữa người đứng trước và người đứng sau là 1m (nh từ 2 gót chân của 2 người đứng liền nhau) (hình 1.3).

Bước 2: Điểm số

- Khẩu lệnh: "ĐIỂM SỐ".

- Dứt động lệnh "ĐIỂM SỐ", các chiến sĩ thứ tự từ trên xuống dưới về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình đồng thời quay mặt hết cỡ sang bên trái, điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng của hàng khi điểm số không quay mật, điểm số xong, cho "HẾT"

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ Khẩu lệnh: “Nhìn trước – THẲNG".

Nghe văn đồng lệnh "THẲNG", trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình không thấy gáy người thứ hai đứng trước minh là dược). Nghe dứt động lệnh "THör", các chiến sĩ đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng. Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, các chiến sĩ đứng hàng bên trái điều chỉnh gióng cả hàng dọc và hàng ngang

Bước 4: Giải tán

- Như ở đội hình tiểu đội hàng ngang.

3. Tiến, lùi, qua phải, qua trái

a) Động tác tiến, lùi

Khẩu lệnh: Tiến lùi X bước = BƯỚC".

Dứt động lệnh "BƯỚC", toàn tiểu đội đóng loạt tiến (lùi) X bước như phần đội ngũ từng người không có súng, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm.

b) Động tác qua phải, qua trái

- Khẩu lệnh: "Qua phải (trái) X hước BƯỚC", Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh, “Qua phải (trái) X bước” là dự lệnh, “BƯỚC" là động lệnh.

- Dứt động lệnh "BƯỚC", toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (trái) X bước như động tác đội ngũ từng người, bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó đứng nghiêm.

4. Giãn đội hình, thu đội hình

a) Giãn đội hình hàng ngang

- Khẩu lệnh: “Gián cách X Bước nhìn bên phải (trái) –-THẲNG".

- Khi nghe dứt động lệnh "THẲNG", chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển, đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hộ “XONG".

b) Thu đội hình hàng ngang

- Khẩu lệnh: "Về vị trí, nhìn bên phải (trán) THẲNG"

- Nghe dứt động lệnh "THẲNG", chiến sĩ làm chuan ding nghiêm, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay bên phải (trái), đi đều vé vị trí cũ, Khi chiến sĩ cuối cùng về đến vị trí thì hô "XONG". Dứt động lệnh “XONG", các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng.

c) Giãn đội hình hàng dọc

- Khẩu lệnh: “Cự li X bước, nhìn trước THẲNG".

- Nghe dứt động lệnh "THẲNG", chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình từ đi 1 rối nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển. Đồng loạt quay đằng sau, đi đâu về vị trí mới. Khi đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hồ “XONG"

d) Thu đội hình hàng dọc

- Khẩu lệnh: "Về vị trí, nhìn trước - THẲNG".

- Nghe dứt động lệnh “THẲNG", chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đi đểu về vị Trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Khi thấy các chiến sĩ đã đi đều về vị trí cũ, đã gióng hàng thắng, tiểu đội trưởng hô THÔI".

5. Ra khỏi hàng về vị trí

- Khẩu lệnh: RA KHỎI HÀNG" "VỀ VỊ TRÍ.

- Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lài "CÓ" Nghe lệnh Khẩu lệnh: “Đóng chf (so) RA KHỎI HÀNG" ; "VỀ VỊ TRÍ".

Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lời "CÓ. Nghe lệnh “RA KHỎI HÀNG”, hỗ “RÕ" rồi đi đều hoặc chuy đều đến trước tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2-3 bước thì dừng lại, chào và báo cáo "TÔI CÓ MẶT". Khi nhận lệnh "VỀ VỊ TRÍ", thực hiện động tác chào trước khi rời khỏi tiểu đội trưởng.

II. ĐỘI NGŨ TRUNG ĐỘI

1. Đội hình trung đội hàng ngang

Bước 1: Tập hợp

- Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang - Tập hợp"

- Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Nghe khẩu lệnh " Tiểu đội X", toàn tiểu đội tiểu quay mặt về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Nghe dứt động lệnh" Tập hợp", các chiến sĩ nhanh chóng im lặng, chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) hàng ngang.

Giải GDQP 12 bài 1

Bước 2: Điểm số

- Khẩu lệnh: “Điểm số

- Tiểu đội đang đứng nghi, nghe khẩu lệnh "Điểm số", các chiến sĩ thứ tự từ phải sang trái trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thời quay mặt sang bên trái 45 khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết tiểu đội người đứng cuối cùng của hàng khi điểm số không phải quay mặt, sau khi điểm số xong hô "Hết"

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

- Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) -THẲNG".

- Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ cơ bản như trong đội hình tiểu đội hàng ngang.

Bước 4: Giải tán

Như đội hình tiểu đội

2. Đội hình trung đội hàng dọc

Bước 1: Tập hợp

- Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2; 3) hàng dọc - TẬP HỢP".

- Dứt động lệnh “TẬP HỢP". phó trung đội trưởng nhanh chóng chạy vào dọc, đứng sau trung đội trưởng. Đội hình trung đội 1 hàng dọc, đứng sau phó trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3, mỗi tiểu đội 1 hàng dọc.

Bước 2: Điểm số

- Khẩu lệnh: "Điểm số" hoặc "Từng tiểu đội điểm số"

- Trung đội 1 hàng dọc: Nghe dứt khẩu lẹnh "ĐIỂM SỐ", toàn trung đội điểm số từ 1 đến hết.

Giải GDQP 12 bài 1

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ Khẩu lệnh "Nhìn trước - THẲNG".

Đội hình trung đội 2 hàng dọc, khi nghe dứt động lệnh "THẲNG", phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng qua trái 1/2 bước, đứng trước chính giữa đội hình tiểu đội của mình. Đội hình trung đội 3 hàng dọc, phó trung đội trưởng qua trái 1 bước, đứng trước chính giữa đội hình trung đội.

Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng đi về phía đầu đội hình, cách người đứng đầu từ 3-5 bước để kiểm tra hàng

Bước 4: Giải tán

Như đội hình tiểu đội.

  • 1.610 lượt xem