Phiếu bài tập tuần 14 toán 4 tập một (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 14 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 14. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Nối hai biểu thức có kết quả bằng nhau với nhau:

Phiếu bài tập tuần 14 toán 4 tập một (Đề B)

2. Chọn câu trả lời đúng:

Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hôpk và còn thừa mấy cái cốc?

A. 75 hộp thừa 5 cốc.

B. 704 hộp thừa 11 cốc.

C. 705 hộp thừa 5 cốc.

D. 703 hộp thừa 17 cốc.

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Thương của hai số là 2145. Nếu gấp số bị chia lên 5 lần thì thương của hai số khi đó là:

A. 429 B. 2140

C. 2150 D. 10725

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tìm số bị chia trong phép chia có dư, biết thương số bằng số chia và bằng 246 và số dư là số dư lớn nhất.

A. 121523 B. 30380

C. 121032 D. 121277

PHẦN 2. TRÌNH BÀY CHI TIẾT CÁC BÀI TOÁN

1. Tìm :

a) 246 : + 34 : = 5 b) 360 : - 126 : = 6

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Tính:

a) : (a x 37) - 4866 : (2 x 3) b) $\overline{x0x0x}$ : $x$ x 3 - 20202

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Chứng tỏ rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng chia hết cho 4.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021