Phiếu bài tập tuần 22 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 22 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 22. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Chọn câu trả lời đúng:

Phân số: được rút gọn thành phân số tối giản nào?

A. B. $\frac{35}{49}$

C. D. $\frac{5}{7}$

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số ; $\frac{3}{8}$; $\frac{3}{10}$; và $\frac{3}{20}$ là:

A. 80 B. 60

C. 40 D. 20

3. Điền dấu > = < thích hợp vào ô trống:

a. 1
b. 1 1

4. Chọn câu trả lời đúng:

Sắp xếp các phân số: ; $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{7}{9}$ theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

A. ; $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{7}{9}$

B. ; $\frac{4}{5}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{7}{9}$

C. ; $\frac{3}{5}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{7}{9}$

D. ; $\frac{3}{5}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{7}{9}$; $\frac{4}{5}$

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phân số ; $\frac{5}{6}$; $\frac{7}{9}$; $\frac{9}{11}$; $\frac{11}{14}$, phân số lớn nhất là:

A. B. $\frac{9}{11}$

C. D. $\frac{5}{6}$

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Rút gọn phân số: ; $\frac{117}{234}$; $\frac{1515}{2727}$; $\frac{232323}{494949}$

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Hãy viết các phân số lần lượt bằng ; $\frac{11}{12}$ và có mẫu số chung là 36

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

3. So sánh hai phân số:

a. và $\frac{5}{7}$

b. và $\frac{7}{8}$

c. và $\frac{15}{11}$

d. và $\frac{25}{24}$

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

4. Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

a. và $\frac{6}{7}$

...................................................................................

...................................................................................

b. và $\frac{35}{49}$

...................................................................................

...................................................................................

5. Cho các phân số: ; $\frac{19}{20}$; $\frac{10}{11}$; $\frac{21}{22}$, tìm phân số lớn nhất trong các phân số trên.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 75 lượt xem