Project Unit 4: Music and Arts

 • 1 Đánh giá

Phần Project rèn luyện cho bạn học kỹ năng làm việc nhóm, với chủ đề Music and Arts phần này sẽ giới thiệu về tranh Đông Hồ và giúp bạn học biết cách giới thiệu một bức tranh và thực hành phép so sánh. Bài viết là gợi ý để bạn đọc tham khảo, các bạn có thể tự viết theo ý của mình.

Project – Unit 4: Music and Art

1. Work in groups. Look at the following pictures and read the information below. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào những bức hình sau và đọc thông tin bên dưới.)

Dong Ho paintings are made in Dong Ho village, bac Ninh Province. They are made by hand and they show animals, legends and everyday life. The paintings are made on traditional paper with beautiful natural colours. They are bought and enjoyed at Tet.

Dịch:

Tranh Đông Hồ được làm ở làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng được làm bằng tay, thể hiện những con vật, truyền thuyết và cuộc sống hàng ngày. Những bức tranh được làm bằng giấy truyền thống với những màu sắc tự nhiên rất đẹp. Chúng được mua và thưởng thức vào ngày Tết.

2. Based on the information about Dong Ho paintings and your own ideas, draw a picture of animals or the things around you. Write a few sentences to describe your picture. Think of the following before you start painting. (Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và những ý kiến riêng của bạn, vẽ một bức tranh về động vật hoặc những đồ vật xung quanh bạn. Viết vài câu miêu tả bức tranh của bạn. Nghĩ về những điều sau đây trước khi bạn vẽ.)

 • Content: (an animal, a tree, a flower, a person,...)
  Nội dung: (một con vật, một cái cây, một bông hoa, một người...)
 • Materials: (pencil, crayon, paper, canvas,...)
  Vật liệu: (bút chì, bút chì màu, giấy, vải dầu)
 • Colours: (red, yellow, blue,...)
  Màu sắc: (đỏ, vàng, xanh dương...)

Ví dụ:

I draw a painting of a cat. I draw it by pencil and crayon (grey) on the white paper. The cat has two colors: white and grey. It has the long tail and the tail is up to the air. The cat’s a little fat.
(Tôi vẽ một bức tranh về một con mèo. Tôi vẽ nó bằng bút chì và bút chì màu xám trên giấy trắng. Con mèo có hai màu: trắng và xám. Nó có cái đuôi dài và cái đuôi hướng lên trời. Con mèo hơi mập.)

Organize a painting exhibition among class members. Write a few sentences comparing different paintings.
(Tổ chức một cuộc triển lãm giữa những thành viên trong lớp và so sánh những bức tranh của bạn.)

Ví dụ:

 • Nam draws a pig. The pig is pink and drawn on the white paper.
  (Nam vẽ con lợn. Con lợn màu hồng và vẽ trên giấy trắng.)
 • Lan draws her sister. Her sister is old and very tall. She draws it on the white paper.
  (Lan vẽ em gái của cô ấy. Em gái của cô ấy thì già và rất cao. Cô ấy vẽ em gái mình trên giấy trắng.)
 • The painting of Nam is not very different from my painting. It’s about animal. His pig is not as small as my cat. He draws it on the white paper, too.
  (Tranh của Nam không khác tranh của tôi lắm. Bạn vẽ con vật. Con lợn của Nam không bé như con mèo của tôi. Bạn ấy vẽ nó trên giấy trắng.)
 • Lan’s painting is as beautiful as Nam’s painting, but it’s about person, her sister. She draws it on the white paper, too.
  (Bức tranh của Lan đẹp như của Nam, nhưng vẽ về con người, em cô ấy. Cô ấy cũng vẽ nó trên giấy trắng)

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021