Quan sát hình 3, 4, 5 so sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên? Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào?

  • 1 Đánh giá

4. Thực hiện hoạt động

  • Quan sát hình 3, 4, 5 so sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên?

  • Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào?

Bài làm:

  • Đồng bằng có độ cao thấp hơn so với cao nguyên
  • Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở chỗ là tương đối bằng phẳng.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN