Trắc nghiệm Toán 6 học kì II (P4)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 6 học kì II (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tìm số nguyên x biết ?

 • A. x = 7
 • B. x = 5
 • C. x = 15
 • D. x = 6

Câu 2: Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho tia n (n ≥ 2) chung gốc, trong đó không có hai tia nào trùng nhau. Nếu có góc tạo thành thì bằng bao nhiêu?

 • A. 8
 • B. 7
 • C. 6
 • D. 9

Câu 4: Phân số nghịch đảo của phân số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. 1

Câu 5: Tìm số nguyên x biết

 • A. x ∈ {-3; -2; -1}
 • B. x ∈ {-4; -3; -2; -1}
 • C. x ∈ {-3; -2}
 • D. x ∈ {-3; -2; -1; 0}

Câu 6: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Chọn phát biểu đúng:

 • A. Góc có số đo 120° là góc vuông
 • B. Góc có số đo 80° là góc tù
 • C. Góc có số đo 100° là góc nhọn
 • D. Góc có số đo 150° là góc tù

Câu 8:Viết một phân số mới bằng phân số sao cho mẫu của phân số mới gấp 7 lần mẫu của phân số cũ

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Chọn đáp án đúng:

 • A.Nếu ta chia cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • B.Nếu ta chia tử cuả một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • C.Nếu ta chia mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho
 • D.Nếu ta chia cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới lớn phân số đã cho

Câu 10: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho Ot là phân giác của ∠xOy. Biết ∠xOy = 100°, số đo của ∠xOt là:

 • A. 40°
 • B. 60°
 • C. 50°
 • D. 200°

Câu 12: So sánh hai phân số: và $\frac{5}{6}$

 • A. < $\frac{5}{6}$
 • B. > $\frac{5}{6}$
 • C. = $\frac{5}{6}$
 • D. Không so sánh được.

Câu 13: 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

 • A. 5m
 • B. 7.5m
 • C. 4m
 • D. 6m

Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:

 • A. Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Ou và Ov thì ∠tOu + ∠tOv = ∠uOv
 • B. Nếu hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung thì hai góc đó kề nhau
 • C. Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc phụ nhau
 • D. Hai góc kề bù có tổng là 180°

Câu 15: Quy đồng mẫu số : 38;25;56. Mẫu số chung là:

 • A. 40
 • B. 80
 • C.120
 • D.240

Câu 16: Rút gọn phân số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho đường thẳng d và sáu điểm A; B; C; D; E; F trong đó A; B thuộc cùng nửa mặt phẳng có bờ d và cùng thuộc nửa mặt phẳng còn lại có bờ d. Khi đó đường thẳng d cắt bao nhiêu đoạn thẳng?

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 10

Câu 18: Tìm x biết

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Thực hiện phép tính + $\frac{-44}{55}$ ta được kết quả là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

 • A. 25%
 • B. 35%
 • C. 20%
 • D. 40%

Câu 21: Cho hình vẽ sau, chọn đáp án đúng

 • A. P và Q là hai điểm thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a
 • B. P và Q thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a.
 • C. P nằm trên đường thẳng a.
 • D. P và Q cùng nằm trên đường thẳng a.

Câu 22: Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

 • A.Tia OA nằm giữa hai tia OM và OB
 • B. Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB
 • C.Tia OB nằm giữa hai tia OA và OM

Câu 23: Rút gọn phân số:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 24: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có ∠xOy = 30°, ∠xOz = 65°, chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
 • B. Tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox
 • C. Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox
 • D. Chưa thể kết luận được tia nào nằm giữa hai tia còn lại

Câu 25: Viết phân số dưới dạng tổng hai phân số dương có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 26: Tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 27: Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

 • A. 16
 • B. 72
 • C. 36
 • D. 42

Câu 28: Viết phân số dưới dạng hỗn số ta được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 29: Cho ∠xOy là góc vuông có tia On là phân giác, số đo của ∠xOn là:

 • A. 40°
 • B. 90°
 • C. 45°
 • D. 85°

Câu 30: Phân số được viết dưới dạng phần trăm là:

 • A. 4,7%
 • B. 47%
 • C. 0,47%
 • D. 470%

Câu 31: Lớp 6A có 45 học sinh, trong đó 2/3 số học sinh thích đá bóng, 60% thích đá cầu, 2/9 thích chơi bóng bàn và 4/15 số học sinh thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích chơi đá bóng.

 • A.30
 • B.27
 • C.10
 • D.12

Câu 32: Cho hai điểm A, B cách nhau một khoảng bằng 4cm. Các điểm cách A một khoảng 3cm nằm trên đường nào? Cách điểm B một khoảng 2cm nằm trên đường nào?

 • A.Các điểm M có MA = 3cm và MB = 2cm là giao điểm của hai đường tròn (A; 3) và (B; 2)
 • B.Các điểm M có MA = 2cm và MB = 3cm là giao điểm của hai đường tròn (A; 3) và (B; 2)
 • C.Các điểm M có MA = 3cm và MB = 2cm là giao điểm của hai đường tròn (A; 2) và (B; 3)
 • D.Các điểm M có MA = 2cm và MB = 3cm là giao điểm của hai đường tròn (A; 2) và (B; 3)

Câu 33: Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là

 • A. 9/20; 45%
 • B. 9/20; 4,5%
 • C. 450; 45000%
 • D. 9/200; 4,5%

Câu 34: Nếu điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính 4cm. Khi đó:

 • A. OM < 4cm
 • B. OM = 4cm
 • C. OM > 4cm
 • D. OM ≥ 4cm

Câu 35: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • A. Hai góc tù là hai góc kề nhau
 • B. Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz, ta luôn có: ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
 • C. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia On và Om thì khi đó ta có: ∠yOn + ∠yOm = ∠mOn
 • D. Nếu ∠A và ∠B là hai góc bù nhau thì ∠A + ∠B = 90°

Câu 36: Phân số nghịch đảo của -3 là

 • A. 1
 • B. 3
 • C.
 • D.

Câu 37: Trên đường tròn lấy n (n ≥ 2) điểm phân biệt. Biết số cung tròn tạo thành là 72. Vậy giá trị của là

 • A. n = 8
 • B. n = 9
 • C. n = 13
 • D. n = 11

Câu 38: Viết phân số dưới dạng tổng hai phân số tối giản có mẫu số khác nhau.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 39: Cho hai điểm A, B cách nhau một khoảng bằng 4cm. Tìm điểm M có khoảng cách đến A một đoạn 3cm và có khoảng cách đến B một đoạn 2cm. Có bao nhiêu điểm như vậy?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

Câu 40: Cho đường thẳng d không đi qua O. Trên d lấy sáu điểm A; B; C; D; E; F phân biệt. Có bao nhiêu tam giác nhận điểm O làm đỉnh và hai đỉnh còn lại là hai trong 6 điểm A; B; C; D; E; F

 • A. 15
 • B. 12
 • C. 6
 • D. 9
Xem đáp án
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021