Trắc nghiệm Số học 6 bài 7: Phép cộng phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Phép cộng phân số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn đáp án đúng

 • A. Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu
 • B.Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và mẫu.
 • C.Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các mẫu và giữ nguyên tử
 • D.Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và nhân đôi mẫu

Câu 2: Chọn đáp án đúng

 • A.Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu. ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung
 • B.Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu. ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu
 • C.Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu. ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng tử rồi cộng các mẫu với nhau và giữ nguyên tử chung
 • D.Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu. ta giữ nguyên phân số rồi cộng các tử với nhau và mẫu

Câu 3: Tổng Trắc nghiệm: Phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết có kết quả là

 • A. 1/3
 • B. 4/3
 • C. 3/4
 • D. 1

Câu 4: Tính tổng hai phân số 35/36 và -125/36

 • A. -5/2
 • B. -29/5
 • C. -40/9
 • D. 40/9

Câu 5: Thực hiện phép tính 65/91 + -44/55 ta được kết quả là

 • A. -53/35
 • B. 51/35
 • C. -3/25
 • D. 3/35

Câu 6: Viết phân số 7/15 dưới dạng tổng hai phân số tối giản có mẫu số khác nhau.

 • A.1/3 + 2/15
 • B.2/3 + 2/15
 • C.1/15 + 2/3
 • D.1/3 + 1/15

Câu 7: Viết phân số 1/8 dưới dạng tổng hai phân số dương có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau.

 • A.1/12 + 1/24
 • B.1/12 + 1/10
 • C.1/12 + 1/40
 • D.1/10 + 1/24

Câu 8: Viết các phân số bằng 15/17 có mẫu là số tự nhiên chẵn có hai chữ số.

 • A. 30/34
 • B. 50/68
 • C. 30/68
 • D. 60/34

Câu 9: Tính:

 • A. 1/10
 • B. 1/5
 • C. 3/10
 • D.2/5

Câu 10: Tìm x biết x= -1/2+ 3/4

 • A.1/2
 • B.1/4
 • C.3/4
 • D.-1/2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Phép cộng phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 25


 • 18 lượt xem