Trong trường hợp ba suất điện động của máy phát ba pha mắc theo hình sao và ba tải cũng được mắc theo hình sao thì phải có bốn đường dây nối từ nguồn đến tải.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12 – Trang 94

Trong trường hợp ba suất điện động của máy phát ba pha mắc theo hình sao và ba tải cũng được mắc theo hình sao thì phải có bốn đường dây nối từ nguồn đến tải. Hãy xét trường hợp ba tải đối xứng và chứng minh rằng trong số bốn đường dây nối ấy có một đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 (đường dây trung hòa).

Bài làm:

Dòng điện qua dây trung hòa là tổng của ba dòng điện qua ba tải:

Do tính đối xứng của cách mắc nên: .

Vậy dòng điện qua dây trung hòa bằng 0. (đpcm).

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021