Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 48 – sgk lịch sử 4

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Bài làm:

Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức là:

  • Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ
  • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
  • Khuyến khích phát triển kinh tế
  • Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  • Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021