[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 10: Số nguyên tố. Hợp số trang 41 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

Hoạt động 1 (Trang 41 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Các số: 2, 3 , 5 ,7, 17 chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Các số đó được gọi là số nguyên tố

Các số 4, 6, 34 có nhiều hơn 2 ước. Các số đó được gọi là hợp số

Câu 1 (Trang 41 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Các số: 11, 29 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

b) Các số 35, 38 là hợp số. Vì có nhiều hơn 2 ước.

Câu 2 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Các ước nguyên tố của 23 là: 23

Các ước nguyên tố của 24 là: 2; 3

Các ước nguyên tố của 26 là: 2; 13

Các ước nguyên tố của 27 là: 3

Câu 3 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Hai số chỉ có ước nguyên tố là 3 là: 9; 27

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó

a) Số nào là nguyên tố? Vì sao?

b) Số nào là hợp số? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Mỗi phát biểu sau đúng hay sai? Vì sao?

a) Mỗi số tự nhiên không là số nguyên tố thì sẽ là hợp số

b) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ

c) 3 là ước nguyên tố của 6 nên 3 cũng là ước nguyên tố của 18

d) Mọi số tự nhiên đều có ước số nguyên tố

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm các ước số nguyên tố của: 36, 49, 70

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 42 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy viết 3 số:

a) Chỉ có ước nguyên tố là 2

b) Chỉ có ước nguyên tố là 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (Trang 43 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Bạn An nói với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cộng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố. Cộng 4 vào 13 tôi được 17 cũng là số nguyên tố. Tiếp theo cộng 6 vào 17 tôi được 23 cũng là số nguyên tố. Cứ thực hiện như thế, mọi số nhận được đều là số nguyên tố”. Hỏi cách tìm số nguyên tố bạn An có đúng không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem