[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 trang 35 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Dấu hiệu chia hết cho 2

Hoạt động 1 (Trang 35 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) 10 : 2 = 5; 22 : 2 = 11; 54 : 2 = 27;

76 : 2 = 38; 98 : 2 = 49

b) Các số 12, 22, 54, 76, 98 đều chia hết cho 2.

c, Các chữ số tận cùng của các số 10; 22; 54; 76; 98 lần lượt là 0; 2; 4; 6; 8

Câu 1 (Trang 35 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Từ số 7 210 đến số 7 220 có 6 số chia hết cho 2 là:

7 210; 7 212; 7 214; 7 216; 7 218; 7 220

Câu 2 (Trang 35 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Các số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 được viết từ các chữ số 1, 4, 8 là:

14; 18; 48; 84

II. Dấu hiệu chia hết cho 5

Hoạt động 2 (Trang 36 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) 50 : 5 = 10; 65 : 5 = 13

b) Các số 50 và 65 đều chia hết cho 5

c) Chữ số tận cùng của các số 50; 65 lần lượt là 0; 5

Câu 3 (Trang 36 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Một số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8

Một số chi hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là 0, 5

=> Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là 0

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 (Trang 36 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 2, nhưng không chia hết cho 5?

c) Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 36 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số thảo mãn mỗi điều kiện sau:

a) Chia hết cho 2;

b) Chia hết cho 5;

c) Chia hết cho cả 2 và 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 36 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 5;

c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 37 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số:

a) Nhỏ nhất và chia hết cho 2;

b) Lớn nhất và chia hết cho 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 37 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao:

a) A= 61 782 + 94 656 - 76 320 chia hết cho 2;

b) B = 97 485 - 61 820 + 27 465 chia hết cho 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (Trang 37 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó có bao nhiêu người? Biết rằng đội văn nghệ có khoảng từ 15 người đến 20 người.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem