Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 23 – sgk lịch sử 4

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?

Bài làm:

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021