Đáp án và lời giải chi tiết một số bài dạng 1- Chuyên đề bài toán thực tế

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM, GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ

1. D6. A11. D
2. A7. D12. C
3. C8. C13. D
4. D9. C14. B
5. D10. D

HƯỚNG DẪN GIẢI

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021