Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25 m.

  • 1 Đánh giá

Câu 10: SGK Vật lí 12, trang 55:

Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống bằng gang dài 951,25 m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ, một truyền qua gang, một truyền qua không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5 s. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s, hãy tính tốc độ âm trong gang.

Bài làm:

Gọi thời gian truyền âm trong không khí là , trong gang là $t_{2}$.

Gọi tốc độ truyền âm trong không khí là , trong gang là $v_{1}$.

Vì người ta nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 2,5 s, nên ta có:

.

$\left | \frac{L}{v_{1}} - \frac{L}{v_{2}} \right | = 2,5 s$ (L: là chiều dài ống gang.

$\left | \frac{951,25}{340} - \frac{951,25}{v_{2}} \right | = 2,5 s$.

$v_{2} \approx 3194 (m/s)$.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021