Điện trường là gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 20:

Điện trường là gì ?

Bài làm:

Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) đặc biệt bao xung quanh hạt mang điện tích và gắn liền với điện tích đó. Điện trường là môi trường truyền tương tác điện.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021