Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 27 – sgk lịch sử 4

Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

Bài làm:

Công lao của Đinh Bộ Lĩnh trong buổi đầu độc lập của đất nước đó chính là tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, xóa bỏ tình trạng phân tán cát cứ, thống nhất đất nước, đưa nhân dân trở về quê hương sinh sống và sản xuất.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021