Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

  • 2 Đánh giá

Câu 1: Trang 23 – sgk lịch sử 4

Em hãy kể lại trận quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng

Bài làm:

Trận quân ta đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là:

  • Quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng tiến vào nước ta.
  • Ngô Quyền cho lợi dụng thủy triều, cho quân cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu.
  • Sau đó, Ngô Quyền cho quân mai phục ở hai bên bờ sông và cho quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử quân địch vào khu vực ta đã đóng cọc.
  • Thủy triều xuống, cọc gỗ nhô lên, quân ta mai phục đổ ra đánh quyết liệt, thuyền địch bị chọc thủng, quân địch chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận.
  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021