Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 18 – sgk lịch sử 4

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Bài làm:

Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện các chính sách:

  • Chia nước ta thành quận, huyện do chính người Hán cai quản
  • Bắt nhân dân lên rừng, xuống biển tìm sản vật quý công nạp cho chúng.
  • Chúng đưa người Hán sang ở chung với ta và bắt nhân dân ta phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021