Ghép mỗi mục ở cột Khu vực với một mục trong cột yêu cầu chủ yếu trong bảng sau thành cặp phù hợp

  • 1 Đánh giá

Ghép mỗi mục ở cột Khu vực với một mục trong cột yêu cầu chủ yếu trong bảng sau thành cặp phù hợp

Bài làm:

1- i

2 - f

3- g

4 - e

5- c

6- a

7 - b

8- d

9- j

10- h

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021