Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số sgk Toán 3 trang 70

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, thầy cô sẽ dạy cho các con một dạng toán mới, đó là cách chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. Hằng ngày, các phép toán này chúng ta cũng đã được học, tuy nhiên, ở bài này, chúng ta sẽ học cách chia bằng cách đặt tính. Cụ thể như thế nào thì các con chú ý ở bài học sau đây.

A. Lý thuyết

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  • 7 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1

  • Hạ 2, được 12; 12 chia 3 được 4, viết 4

4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  • 6 chia 2 được 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0

  • Hạ 5; 5 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1 (dư 1).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 70 sgk toán lớp 3

Tính:

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - sgk Toán 3 trang 70

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 70 sgk Toán lớp 3

Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi giờ có bao nhiêu phút?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 70 sgk toán lớp 3

Có 31 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan