Giải câu 17 bài 4: : Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân sgk Toán 7 tập 1 Trang 15

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 15- sgk toán 7 tập 1

1) Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

a.

b.

c.

2) Tìm x, biết :

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

Áp dụng quy tắc cộng, trừ, nhân , chia và giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ, ta có:

1) Ta có : ( vì $\left | x \right |\geq 0$ )

=> (a) , (c) đúng.

2)

a.

=> hoặc $x=-\frac{1}{5}$.

b.

=> x=0,37 hoặc x = -0,37.

c.

=> x = 0.

d.

<=>

=> hoặc $x=-\frac{5}{3}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021