Giải câu 28 bài: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 28 : Trang 120 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.
Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài làm:

Trong ∆DKE có:

+ \(\widehat{K}\) + \(\widehat{E}\) = 900

+ 800 + 400 = 1800

=> = 1800 - 1200 = 600

Xét ∆ ABC và ∆KDE có:

AB = KD (giả thiết)

= \(\widehat{D}\) = 600

BE = ED (gỉa thiết)

Vậy ∆ABC = ∆KDE (c.g.c)

Xét ∆ABC và ∆MNP có:

MN = AB (giả thiết)

BC = NP (giả thiết)

# \(\widehat{N}\)

=>∆ABC # ∆KDE

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021