Giải bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau sgk Toán 7 tập 1 Trang 28 31

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: những tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Với điều kiện:

Tính chất trên còn được mở rộng cho dãy tỷ số bằng nhau. Chẳng hạn

Nhớ rằng: các mẫu số phải khác 0

Ví dụ :

Ta có :

=> Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ,ta có :

Chú ý :

  • Khi có dãy tỉ số , ta nói các số a, b , c tỉ lệ với các số 2,3,4 .
  • Cách viết :

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 54: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết và $x+y=16$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 55: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết và $x-y=-7$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 56: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng và chu vi bằng 28m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 57: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 58: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 59: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 60: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 61: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Tìm ba số x, y , z, biết rằng : , $\frac{y}{4}=\frac{z}{5}$ và x + y - z = 10.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 62: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết rằng : và x.y = 10.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 63: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức ( $a-b\neq 0;c-d\neq 0$ ) ta có thể suy ra tỉ lệ thức $\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 64: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021