Giải câu 3 bài luyện tập trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 25 - sgk Toán lớp 3

May 6 bộ quần áo như nhau hết 18 m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo thì hết mấy mét vải ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

6 bộ : 18 mét vải

1 bộ : ? mét vải

Bài giải:

Số mét vải may hết một bộ đồ là:

18 : 6 = 3 ( mét vải)

Đáp số: 3 mét vải

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021