Giải câu 3 bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 61 sgk toán lớp 3

Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy ô vuông màu trắng?

Giải bài so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài làm:

Hình a có: 1 ô vuông màu đen, 5 ô vuông màu trắng

Ta có : 5 : 1 = 5 (lần)

=> Vậy số ô vuông màu đen bằng số ô vuông màu trắng

Hình b có: 2 ô vuông màu đen, 6 ô vuông màu trắng

Ta có : 6 : 2 = 3 (lần)

=> Vậy số ô vuông màu đen bằng số ô vuông màu trắng

Hình c có: 2 ô vuông màu đen, 4 ô vuông màu trắng

Ta có : 4 : 2 = 2 ( lần)

=> Vậy số ô vuông màu đen bằng số ô vuông màu trắng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021