Giải câu 40 Bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) sgk Toán 7 tập 1 Trang 71

  • 1 Đánh giá

Câu 40: trang 71 sgk toán lớp 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y=ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy nếu:

a. a > 0?

b. a < 0?

Bài làm:

a. Nếu a > 0 thì đồ thị của hàm số nằm ở góc phần tư thứ I và III.

b. Nếu a < 0 thì đồ thị của hàm số nằm ở góc phần tư thứ II và IV.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021