Giải câu 55 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 48

  • 1 Đánh giá

Câu 55: trang 48 sgk Toán 7 tập 2

a) Tìm nghiệm của đa thức

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm:

Bài làm:

a) Ta có: có nghiệm khi và chỉ khi

Vậy đa thức có nghiệm là $y = -2.$

b)

Ta có: với mọi y $\Rightarrow y^4 + 2\geq 2$với mọi y

Tức là với mọi y

Vậy đa thức Q(y) không có nghiệm.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021