Giải câu 69 bài 9: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 69 : Trang 34 sgk toán 7 tập 1

Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì trong thương ( viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:

a) 8,5:3

b) 18,7:6

c) 58: 11

d) 14,2: 3,33

Bài làm:

Hướng dẫn: Sử dụng máy tính ta được kết quả.

a) 8,5: 3 = 2, 8(3)

b) 18,7: 6 = 3,11(6)

c) 58: 11= 5, (27)

d) 14,2 : 3,33 = 4, (246)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021