Giải câu 30 bài: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 92

  • 1 Đánh giá

Câu 30: trang 92 - sgk toán 7 tập 1

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Hướng dẫn giải câu 30 Luyện tập Hai đường thẳng song song

Bài làm:

Nhận xét :

Ta có : m // n , p // q.

Kiểm tra bằng dụng cụ : m // n ; p // q. ( đúng )

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021