Giải câu 7 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 7:Trang 143-sgk giải tích 12

Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn có phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.

Bài làm:

Giả sử

=>

=>

Vậy với mọi số phức thì phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021