Giải toán 3 bài: So sánh các số trong phạm vi 100 000 trang 147 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, các con sẽ đến với dạng toán so sánh, đó là những phép so sánh lớn hơn, bé hơn hoặc bằng của những chữ số trong phạm vi 100 000. Trong quá trình học bài, các con chú ý theo õi ví dụ và hướng dẫn giải để làm bài được tốt hơn.

A. Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: So sánh 100 000 và 99 999

Vì 100 000 có nhiều chữ số hơn nên 100 000 > 99 999

Ví dụ 2: So sánh 76 200 và 76 199

Vì hai số này có chữ số bằng nhau nên ta so sánh các cặp chữ số cùng hàng kể từ trái qua phải

Các cặp chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn như nhau

Ở hàng trăm có 2>1

Vậy: 76 200 > 76 199

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 147 - sgk toán lớp 3

Điền < = >:

4589…10001 35276….35275

8000…7999 + 1 99999…100000

3527….3519 86573….96573

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 147 - sgk toán lớp 3

Điền < = >:

89156 … 98516 67628 … 67728

69731 … 69713 89999 ... 90000

79650 … 79650 78659 … 76860

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 147 - sgk toán lớp 3

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83269, 92368, 29863, 68932

b) Tìm số bé nhất trong các số sau: 74203, 100000. 54307, 90241

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 147 - sgk toán lớp 3

a) Viết các số 30620, 8258, 31855, 16999 theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Viết các số 65372, 56372, 76325, 56327 theo thứ tự từ lớn đến bé

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021