Hoàn thành bài tập dưới bảng bằng cách điền dấu X vào đặc điểm tương ứng với từng chức năng

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Hoàn thành bài tập dưới bảng bằng cách điền dấu X vào đặc điểm tương ứng với từng chức năng

Hoàn thành bài tập dưới bảng bằng cách điền dấu X vào đặc điểm tương ứng với từng chức năng

Bài làm:

1. đặc điểm 2

2. đặc điểm 1

3. đặc điểm 1

4. đặc điểm 2

5. đặc điểm 5

6. đặc điểm 2

7. đặc điểm 5

8.đặc điểm 4

9. đặc điểm 4

10. đặc điểm 4

11. đặc điểm 3

12. đặc điểm 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021